• Chủ tịch:  Dương Đức Khanh
  • Sinh ngày: 06/6/1971
  • Quê quán: Xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Điện thoại: 0913.292.502
  • Email: duongduckhanhnb@gmail.com


 
 
 
  • Phó Chủ tịch Thường trực:  Lê Thị Mai Thủy
  • Sinh ngày: 12/12/1966
  • Quê quán: Xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0914.667.586
  • Email: maithuyl@gmail.com
   
  • Phó Chủ tịch:  Phan Duy Linh
  • Sinh ngày: 15/5/1964
  • Quê quán: Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
   • Điện thoại: 0988.069.299
  • Email: hoaduylinh@gmail.com

 
  
  • Phó Chủ tịch:  Trần Kim Long
  • Sinh ngày: 21/01/1968
  • Quê quán: Xã Yên Phú, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
   • Điện thoại: 0915.006.545
  • Email: longcdnb@gmail.com