BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 12 đồng chí.

Đ/c DƯƠNG ĐỨC KHANH

Chủ tịch

                    

         Đ/c TRẦN KIM LONG                   Đ/c LÊ THỊ MAI THỦY                  Đ/c PHAN DUY LINH

            Phó Chủ tịch                     Phó Chủ tịch Thường trực                  Phó Chủ tịch

                      

Đ/c NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG   Đ/c HOÀNG MINH QUẾ   Đ/c TRỊNH XUÂN DANH

  Trưởng ban Tổ chức           Chủ nhiệm UBKT                 Trưởng ban TG-NC

             LĐLĐ tỉnh                              LĐLĐ tỉnh                             LĐLĐ tỉnh

                               

 Đ/c LÊ THỊ BÍCH NGỌC        Đ/c NGUYỄN THỊ THANH THỦY       Đ/c PHẠM THỊ THU HƯƠNG

TB CSPL LĐLĐ tỉnh             Chủ tịch CĐVC tỉnh               Chủ tịch LĐLĐ TP NB

Đ/c NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

Đ/c ĐỖ HOÀNG OANH

Chủ tịch LĐLĐ TP Tam Điệp