Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều nay (26.9) diễn ra phiên làm việc cuối Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tới dự có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban ...

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn

Chiều nay (26.9) diễn ra phiên làm việc cuối Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tới dự có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ.

 

5h15: Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên.

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống.

Hoạt động tuyên truyền giáo dục tạo được sức lan tỏa trong hệ thống tổ chức Công đoàn. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác tập hợp quần chúng đạt nhiều kết quả, thu hút đông đảo người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn; mô hình tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm hoàn thiện. Hoạt động kiểm tra công đoàn được tăng cường.

Tài chính công đoàn có những đổi mới quan trọng theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả...

Về mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2018 – 2023: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn.

Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hằng năm có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh.

Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo qui định của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN.

Hằng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.

Hằng năm có từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 60% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; từ 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Từ 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên.

Về ba khâu đột phá: Thứ nhất là đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động.

Thứ hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;

Thứ ba là, xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Về nhiệm vụ tổng quát: Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội.

Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn.

Tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động.

Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động Công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội.

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn. Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn. Kiện toàn ủy ban kiểm tra và văn phòng ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm. Đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

Giao Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 161 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, bầu 22 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII và bầu 4 đồng chí, gồm đồng chí Trần Thanh Hải, đồng chí Trần Văn Thuật, đồng chí Phan Văn Anh và đồng chí Ngọ Duy Hiểu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bầu Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XII gồm 16 đồng chí và bầu đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN.

Đại hội giao Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến của Đại hội hoàn thiện văn kiện; xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Với phương châm “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội kêu gọi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sau khi đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XII, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội, 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

14h50: Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023.

161 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội.

 

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Sơn Tùng 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

Thay mặt các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII - gửi lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là 946 đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khóa mới.

“Đây vừa là vinh dự lớn lao đối với bản thân, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Chúng tôi sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội giao, cũng như Đảng giao cho tổ chức công đoàn chúng ta.

Chúng tôi xin hứa với đại hội, hứa với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ đoàn kết, đồng lòng, triển khai thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của đại hội, tổ chức thực hiện trong tổ chức Công đoàn Việt Nam để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Chúng tôi mong muốn các đồng chí đại biểu dự đại hội các cấp công đoàn hỗ trợ tạo điều kiện. Chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”- đồng chí Bùi Văn Cường chia sẻ.

Sau khi ra mắt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023, đại hội cũng tặng hoa và gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XI, vì điều kiện công tác không tái cử Ban Chấp hành khóa XII.

14h45: Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII trình bày báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII:

Về công tác bầu cử tại Đại hội, với tinh thần "Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm", sau khi Đại hội thông qua Điều lệ Công đoàn VN, Đại hội đã dân chủ xin ý kiến các đại biểu dự Đại hội về hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín, hay biểu quyết giơ tay.

Đoàn Chủ tịch cũng báo cáo Đại hội dù bầu cử bằng phương án nào thì Đoàn Chủ tịch đại hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu dự Đại hội về danh sách 185 đồng chí do BCH khóa XI chuẩn bị. Trên cơ sở đó, từng đại biểu đại hội đã bỏ phiếu kín tín nhiệm lựa chọn 166 đồng chí trong 185 đồng chí do BCH khóa XI chuẩn bị. Kết quả có 161 đồng chí được 947 đại biểu bỏ phiếu kín tín nhiệm quá bán để giới thiệu vào danh sách bầu vào BCH khóa XII. Trong đó Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch khóa XI được Đại hội bỏ phiếu kín tín nhiệm đạt kết quả cao: đồng chí cao nhất đạt 100%, đồng chí thấp nhất đạt 99,38%.

Có 24 đồng chí không đạt số phiếu quá bán, nên không bầu đủ 166 đồng chí như Đề án nhân sự đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội biểu quyết lại số lượng bầu tại Đại hội 161 đồng chí, còn 14 đồng chí sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ. Do đó, danh sách bầu cử bằng biểu quyết tại Đại hội chỉ còn 161 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết bầu 161 đồng chí vào BCH khóa XII với kết quả 100% phiếu bầu.

Ngay sau đó, BCH đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên UB Kiểm tra, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Bùi Văn Cường được BCH bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII với số phiếu tín nhiệm 100%.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

4 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các Cơ quan TW, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN khóa XI; đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; đồng chí Phan Văn Anh, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN khóa XI; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII bầu được 22 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII; 16 Ủy viên UBKT Tổng LĐLĐVN khóa XII. Đại hội bầu được 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.

14h35: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức – Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN khóa XII cho biết, hiện nay, Tổng LĐLĐVN đã xây dựng xong phần mềm quản lý đoàn viên. Phần mềm này được quản lý đến từng đoàn viên theo mã ID. Khi truy cập vào sẽ biết các thông tin về đoàn viên. Bên cạnh đó, các đoàn viên khi di chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác thì đoàn viên đó chỉ cần xuất trình thẻ đoàn viên. Đơn vị mới sẽ nhập thông tin đoàn viên đó vào danh sách đoàn viên của mình, phần mềm sẽ tự động chuyển nơi công tác của doàn viên. Việc làm này tránh trường hợp đoàn viên mặc dù đã chuyển nơi làm việc rồi nhưng danh sách đoàn viên vẫn ở đơn vị cũ.

Theo đồng chí Vũ Anh Đức, sẽ có ứng dụng phần mềm quản lý (app), các đoàn viên chỉ cần tải app về điện thoại di động của mình là có thể sử dụng được. Việc làm này giúp Công đoàn cấp trên cơ sở theo dõi được số lượng đoàn viên. Trong thời gian tới, mong các đại biểu sẽ phổ biến đến từng đoàn viên của mình, để việc làm này được triển khai sâu rộng, nhanh chóng đến từng đoàn viên.

14h20: Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII báo cáo thêm tại Đại hội về tình hình công tác của Ban Quan hệ lao động – Tổng LĐLĐVN và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu dẫn Điều 10 Hiến pháp nói về tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong đó, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh những vấn đề lớn liên quan tới quan hệ lao động.

Thứ nhất, quan hệ lao động hiện nay của cả người lao động và chủ sử dụng lao động ở nhiều nơi, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, dẫn đến xung đột, va chạm từ đó dẫn đến những phức tạp trong quan hệ lao động, khó khắc phục.

Thứ hai, hiện nay tiếng nói công đoàn cơ sở nhiều nơi chưa thực sự mạnh mẽ, chưa thuyết phục được chủ sử dụng lao động.

Thứ ba, quy định của pháp luật trong lĩnh vực quan hệ lao động còn nhiều bất cập và nhiều quy định đã lạc hậu.

Thứ tư, vấn đề tranh chấp lao động và đình công diễn biến phức tạp.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng lưu ý việc xuất hiện các tổ chức khác đại diện cho người lao động đặt ra nhiều vấn đề.

13h45: Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành chương trình đề ra trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Đoàn Chủ tịch đã nhận được 168 văn bản đăng ký tham luận, phát biểu tại đại hội. Trong đó đã có 10 ý kiến phát biểu tại hội trường, có 143 ý kiến phát biểu tại 12 trung tâm thảo luận và 12 ý kiến phát biểu tại Diễn đàn Chính phủ với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Không khí của các buổi thảo luận diễn ra sôi nổi, khách quan, nội dung phong phú. Đa số ý kiến thể hiện sự thống nhất cao với Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình tại đại hội, khẳng định những kết quả quan trọng trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động đạt được vừa qua là to lớn và toàn diện, đồng thời làm rõ những hạn chế, yếu kém…

Các ý kiến thảo luận đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp quan trọng nhằm góp phần tiếp tục xây dựng “tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta; đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động không ngừng lớn mạnh” như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Diễn đàn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị đưa chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” vào phương hướng của nhiệm kỳ tới. Đại hội đã nhiệt liệt hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng; Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ tiếp thu đưa vào Nghị quyết và giao cho Ban Chấp hành khóa XII cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đồng thời chỉ đạo triển khai trong các cấp Công đoàn.

 

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hải Nguyễn 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thanh Hải trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình rõ hơn về một số nội dung chủ yếu sau:

- Về phiếu xin ý kiến chỉ tiêu phấn đấu của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023:

+ Số phiếu xin ý kiến gửi đại biểu: 946 phiếu.

+ Số phiếu Đoàn Thư ký Đại hội đã thu được là 946 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cụ thể, với chỉ tiêu: Đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các doanh nghiệp có trên 10 lao động có tổ chức Công đoàn.

+ Có 901 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỉ lệ 95,2 %.

+ Có 45 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 4,8%.

Với chỉ tiêu: Hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Có 903 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỉ lệ 95,45%. Có 43 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 4,55%.

Với chỉ tiêu: Hằng năm có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh: Có 929 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỉ lệ 98,2%; có 17 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 1,8%.

Với chỉ tiêu: Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Có 907 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỉ lệ 95,8%; Có 39 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 4,2%.

Với chỉ tiêu 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Có 926 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỉ lệ 97,89%; Có 20 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 2,11%.

Với chỉ tiêu: Thu tài chính công đoàn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo qui định của pháp luật: Có 899 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỷ lệ 95,03%; có 47 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỷ lệ 4,97%.

Với chỉ tiêu hàng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp: Có 924 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỉ lệ 97,67%; có 22 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 2,33 %.

Với chỉ tiêu: Hằng năm có từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 60% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; từ 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc: Có 922 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỉ lệ 97,46%; Có 24 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 2,54%.

Với chỉ tiêu: Từ 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên: Có 908 phiếu đồng ý tất cả các nội dung như đã nêu trong dự thảo Báo cáo, đạt tỉ lệ 95,98%; có 38 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 4,02%.

- Về việc xin ý kiến sử dụng bài hát “Hãy hát lên bài ca công đoàn”: Có 915/946 phiếu đồng ý chọn bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” là bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn, đạt tỉ lệ 96,7%. Có 31 phiếu có ý kiến khác, chiếm tỉ lệ 3,3 %.

- Về Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Đoàn Chủ tịch Đại hội cơ bản tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu Đại hội và đề nghị Đại hội giao lại cho Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tiếp tục xem xét, nghiên cứu, trong đó tập trung đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, quan trọng sau:

1.Trong việc tham gia sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012: Cần nghiên cứu kỹ các nội dung về tuổi nghỉ hưu, ngoài việc điều chỉnh theo lộ trình, cần khảo sát và có chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng lao động cụ thể, công nhân sản xuất trực tiếp mong muốn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay; mô hình cơ quan giải quyết tranh chấp lao động; quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, thỏa ước lao động tập thể.

2.Nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm tư vấn và hỗ trợ công nhân trực thuộc Tổng LĐLĐVN và thí điểm thành lập một số Trung tâm hoặc Văn phòng tư vấn và hỗ trợ công nhân trực thuộc LĐLĐVN các địa phương có đông công nhân để các trung tâm, văn phòng này tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ công nhân, đồng thời tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ công nhân chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

3.Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách nhằm khắc phục, giảm thiểu tác động, để thích ứng với những thay đổi trong thị trường lao động việc làm, phù hợp với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Điều chỉnh các chính sách về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quản trị thị trường lao động; việc làm, quan hệ lao động, tiền lương, thu nhập; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường phối hợp công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho công nhân lao động.

4. Nghiên cứu, đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin về giáo dục nghề nghiệp các cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục nghề nghiệp; xây dựng hệ thống kết nối cung, cầu đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp; đổi mới chương trình, tổ chức hoạt động đào tạo; nâng cao năng lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; gắn kết với doanh nghiêp trong hoạt động đào tạo; đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong giáo dục nghề nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

5.Tăng cường tham mưu, đề xuất Đảng, Chính phủ ban hành những chủ trương, chính sách nhằm đổi mới căn bản hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

6.Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình chăm lo cho công nhân, người lao động hiện nay, đồng thời điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với từng đối tượng công nhân, người lao động, từng địa bàn, loại hình cơ sở để mọi hoạt động chăm lo cho người lao động đạt hiệu quả cao nhất.

7.Chỉ đạo phổ biến, nhân rộng mô hình “Tổ hỗ trợ sáng kiến” đến các cấp Công đoàn trong toàn quốc. Đồng thời, chỉ đạo rà soát lại các “Tổ công nhân tự quản” hoạt động không hiệu quả hoặc giao lại cho “Tổ nhân dân tự quản cộng đồng” ở địa phương quản lý, thành lập mới các Tổ công nhân tự quản nơi đủ điều kiện; thành lập thí điểm mô hình “Hội quán các chủ nhà trọ công nhân” nhằm tập hợp các chủ nhà trọ để thông tin, tuyên tuyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chăm lo cho công nhân một cách hiệu quả. Nghiên cứu, áp dụng thí điểm mô hình Công đoàn cơ sở nhóm doanh nghiệp có điều kiện tương đồng.

8.Ban hành các văn bản quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại quỹ do Công đoàn quản lý, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

9.Sửa đổi, điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn kết nạp Đảng đối với công đoàn viên theo hướng các công đoàn viên ưu tú cũng được xét, lựa chọn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

10. Nghiên cứu mô hình hoạt động các nghiệp đoàn ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiếp tục hỗ trợ tích cực, hiệu quả, nhanh chóng cho nghiệp đoàn nghề cá. Đồng thời, cần nghiên cứu chính sách thu hút, bảo vệ đối với cán bộ công đoàn, nhất là ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong đào tạo cán bộ công đoàn, quan tâm chỉ đạo nghiên cứu hình thức đào tạo trực tuyến góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và phù hợp với thời gian của cơ sở.

11. Tiếp tục thực hiện thí điểm việc bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đông đoàn viên và nghiên cứu, rút kinh nghiệm, điều chỉnh quy định cho phù hợp theo hướng đảm bảo nguyên tắc Chủ tịch công đoàn cơ sở cần phải nhận được ủng hộ, tín nhiệm của đông đảo đoàn viên, người lao động.

12. Nghiên cứu, đề xuất đảm bảo biên chế cán bộ công đoàn đủ để đảm đương công việc, nhiệm vụ trong tình hình mới, khi đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng lên. Khắc phục tình trạng các công đoàn cấp trên cơ sở được biên chế ít cán bộ nhưng phải theo dõi hoạt động của hàng ngàn công đoàn cơ sở.

13. Trong công tác kiểm tra, giám sát, ngoài việc kiểm tra đồng cấp, cần chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu Công đoàn các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ kiểm tra Công đoàn các cấp.

Phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành hướng dẫn, quy định trong việc lập hồ sơ chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong quản lý sử dụng kinh phí công đoàn sang cơ quan chức năng xử lý.

14. Chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung trong quy định tài chính công đoàn cho phép thực hiện bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp đoàn viên giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động theo Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 giữa Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ. Bổ sung định mức chế độ bồi dưỡng xăng xe đối với cán bộ các cơ quan chức năng, ủy viên ủy ban kiểm tra không chuyên trách tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định của Công đoàn về truy thu kinh phí, đoàn phí, xác minh các vụ việc.

15. Nghiên cứu, quy định thống nhất việc thực hiện nghị quyết 9c/TLĐ về việc tiết giảm tỷ trọng 10% hành chính, 10% phong trào theo từng năm hoạt động hiện hành.

16. Phân cấp cho các địa phương chủ động trong công tác phân cấp tài chính công đoàn toàn diện, triệt để theo Nghị quyết 7B/NQ-TLĐ đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có dưới 5.000 đoàn viên hoặc có 1 biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách (Liên đoàn Lao động huyện miền núi, Công đoàn ngành địa phương...). Đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương ban hành quy định về việc thuê kế toán, bố trí kế toán kiêm nhiệm tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cho phù hợp thực tiễn. Đề xuất Chính phủ ban hành quy định cho phép đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được phép vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng và nguồn lực của tổ chức công đoàn để mua nhà ở thuộc thiết chế công đoàn.

17. Tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành hoạt động Công đoàn: thiết lập phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cấp Công đoàn; cần xây dựng bộ biểu mẫu thống kê chung về số liệu tổ chức và hoạt động công đoàn; sớm hoàn thiện và triển khai phần mềm thu kinh phí công đoàn qua hệ thống Ngân hàng Vietinbank, phần mềm quản lý đoàn viên và nâng cấp phần mềm Thư viện điện tử Thỏa ước lao động tập thể tới các cấp công đoàn.

18. Nghiên cứu, chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập một số ban chuyên đề như: Nữ công, Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra và Văn phòng ở cơ quan công đoàn cấp tỉnh có ít đoàn viên theo tinh thần chung, gọn về bộ máy, đảm bảo hoạt động thiết thực, hiệu quả.

19. Đề nghị xây dựng chính sách chế độ, phụ cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Công đoàn các cấp.

20. Xây dựng bộ cẩm nang hướng dẫn về Thương lượng tập thể cho CĐCS; Tăng cường hoạt động cơ chế 3 bên trong thương lượng tập thể, trong đó có vai trò của cơ quan quản lý nhà nước.

21. Thành lập Trung tâm hỗ trợ đoàn viên; xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh, vị trí việc làm phù hợp với từng đối tượng, từng cấp công đoàn, không tập huấn chung cả cơ sở và cấp trên cơ sở.

22. Đề nghị Tổng LĐLĐVN kiến nghị với cơ quan BHXH xem xét giải quyết việc doanh nghiệp nợ đọng BHXH cho người lao động đã bỏ trốn, đề xuất trích từ quỹ CĐ đóng cho lao động nữ có thai để được hưởng chế độ thai sản.

23. Hiện nay một số tỉnh thí diểm gộp tổ chức công đoàn vào cơ quan tham mưu giúp việc chung của khối Mặt trận tổ quốc và đoàn thể là không phù hợp; Đề nghị Tổng LĐLĐVN làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về mô hình tổ chức công đoàn phải gắn với đoàn viên và người lao động; đồng thời căn cứ vào số lượng đoàn viên, người lao động để quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách cho phù hợp.

24. Đề nghị Tổng LĐLĐVN bổ sung đối tượng là tổ trưởng, tổ phó công đoàn và ủy viên Ủy ban Kiểm tra vào đối tượng được khen thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn.

25. Ban hành các văn bản và mẫu biểu về công tác kiểm tra, giám sát cho thuận tiện trong việc thực hiện; đưa tiêu chí về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn.

26. Có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu cơ chế giám sát đối với cán bộ công đoàn thông qua chính đối tượng là đoàn viên công đoàn.

27. Có chính sách thuế riêng cho tổ chức tài chính vi mô của công đoàn.

Đồng chí Trần Thành Hải cũng cho biết, nhiều nội dung, vấn đề đại biểu góp ý, kiến nghị đã được đề cập trong dự thảo Báo cáo. Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XII tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện báo cáo. Cũng có nhiều vấn đề Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trao đổi lại với đại biểu, như vấn đề nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức phong trào thi đua và công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hệ thống công đoàn để thống nhất thực hiện.

Đoàn Chủ tịch nhận thấy việc hướng dẫn chung sẽ khó thực hiện và không có hiệu quả, vì ở mỗi đơn vị có cách làm khác nhau, phù hợp với điều kiện của địa phương đơn vị để đạt được hiệu quả cao nhất, tác dụng lan tỏa rộng.

Về ý kiến “Công đoàn cần kiến nghị với Chính phủ có chế tài xử phạt nghiêm những doanh nghiệp vi phạm chính sách đối với người lao động, đặc biệt là đối với lao động nữ. Vấn đề này cũng đã được đặt ra nhiều năm nay, Đoàn Chủ tịch báo cáo thêm như sau: Chính phủ đã có Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 22/8/2013 và Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 7.10.2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó Điều 18 đã quy định chi tiết mức phạt hành chính với những vi phạm quy định về lao động nữ; nhưng trước hết các cấp công đoàn cần tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và đề nghị thực hiện nghiêm quy định này…

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, trong phiên thảo luận tại các trung tâm vào sáng 26.9, Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến của đại biểu về các vấn đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu các ý kiến của đại biểu.

 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu. Ảnh: Sơn Tùng 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Đại hội diễn ra từ 24-26.9.

Trước đó, trong khuôn khổ Đại hội, chiều 24.9 đã diễn ra Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Ngày 25.9, đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn với Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, đại hội đã được đón nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Đại hội biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII...

Sáng 26.9, đại hội đã thảo luận tại 12 trung tâm về những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn.

Chiều nay (26.9), đại hội tiếp tục phiên làm việc với nhiều nội dung, sau đó sẽ diễn ra phiên Bế mạc Đại hội.

                                                                                                  NHÓM PV

Nguồn: Laodong.vn

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 528
Tổng số : 7.094.196