ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÓA XV

Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XV gồm 7 đồng chí, đồng chí Hoàng Minh Quế được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT.

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÓA XIV

NHIỆM KỲ 2018 – 2023

1. Đ/c Hoàng Minh Quế - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh;

2. Đ/c Phạm Thị Kim Oanh -  Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh;

3. Đ/c Ngô Thanh Bình - Chuyên viên VP Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, ủy viên;

4. Đ/c Đỗ Thị Thu Hà - Phó Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, ủy viên;

5. Đ/c Trịnh Đức Khang - Thanh tra tỉnh Ninh Bình, ủy viên;

6. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, ủy viên;

7. Hoàng Văn Trung - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, ủy viên.