Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình về Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

             Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động công đoàn trong 5 năm (2018-2023) đó là“Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình”. Nghị quyết đã cụ thể hóa nội dung bằng các mục tiêu, chỉ tiêu sát thực, trong đó chỉ rõ mục tiêu về công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đến năm 2023 phấn đấu kết nạp mới 18.000 đoàn viên trở lên, thành lập CĐCS ở 90% doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên và thu hút được từ 70% trở lên CNLĐ vào tổ chức Công đoàn. Hàng năm, có 85% trở lên công đoàn cấp trên cơ sở xếp loại tốt; phấn đấu có từ 85% trở lên CĐCS khu vực nhà nước; 55% CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

 Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn kể cả trước mắt và lâu dài, ngay từ đầu nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu “phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, giai đoạn 2018-2023” cho LĐLĐ các huyện, TP, công đoàn ngành. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn, xây dựng chương trình, kế hoạch “phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018-2023”. Kết quả có 100% các đơn vị đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình đề ra.

Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy giao, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn chú trọng làm tốt công tác khảo sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để có cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả, từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới 80 CĐCS, kết nạp mới 35.528 đoàn viên (đạt 197,3% chỉ tiêu nhiệm kỳ, đạt 201,9% chỉ tiêu nhiệm kỳ TLĐ giao). Nhiều đơn vị đã tích cực triển khai làm tốt công tác này, tiêu biểu như Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, LĐLĐ TP Tam Điệp, huyện Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn…

Các cấp công đoàn đã đổi mới phương pháp chỉ đạo, nội dung hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động. Chất lượng hoạt động CĐCS được nâng lên, các hoạt động công đoàn tập trung vào việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; nội dung phương thức hoạt động đã có nhiều đổi mới, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS; hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Tổng Liên đoàn phù hợp với địa phương. Kết quả xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,2, trong đó HTXSNV đạt 27,1% (vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Để có được kết quả trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện, nhằm phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức Công đoàn, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS đã có. Xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2018- 2023, trọng tâm là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện thành lập CĐCS và chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Tăng cường, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS, đặc biệt là các cơ sở ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên kiêm chức, tăng cường hình thức bồi dưỡng tại cơ sở, chú trọng các nội dung về chính sách, phát luật lao động, kỹ năng hoạt động công đoàn và năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng phấn khởi, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ qua còn bộc lộ một số mặt hạn chế, tồn tại đó là: một số đơn vị xây dựng chương trình phát triển đoàn viên và nâng cao chất hoạt động của CĐCS giai đoạn 2018-2023 còn chậm, chưa tương xứng với số CNVCLĐ và số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, chất lượng hoạt động ở một số CĐCS còn hạn chế, nhất là CĐCS ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp công đoàn trong tỉnh cần làm tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, chuyên môn đồng cấp và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ở cấp mình.

3. Tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS giai đoạn 2018-2023 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

4. Khảo sát, nắm chắc tình hình CNVCLĐ và các doanh nghiệp trên địa bàn để làm cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Tổng Liên đoàn khóa X, tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

 6. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhất là cán bộ công đoàn ở cơ sở về nội dung, phương pháp, kỹ năng hoạt động, chú trọng vào các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục để thu hút CNVCLĐ gia nhập tổ chức công đoàn và tích cực tham gia hoạt động công đoàn.

                                  Nguyễn Văn Thuấn

                               Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 


Nguồn:congdoanninhbinh.org.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 453
Tổng số : 7.079.369