Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn Viên chức tỉnh năm 2021

           UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh có 03 đồng chí, trong đó: nữ 02 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: Đại học: 3/3 đồng chí đạt 100%, trình độ lý luận chính trị: cao cấp chính trị: 2/3 đồng chí đạt 66,7%, Trung cấp: 1/3 đồng chí chiếm 33,3%. Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 41 UBKT CĐCS với148 đồng chí Ủy viên, trong đó nữ là 61 đồng chí; Số CĐCS không có UBKT chỉ cử 01 cán bộ làm kiểm tra là: 20 CĐCS; 03 CĐCS có 1 đồng chí phụ trách chung là CĐCS là Hội người mù, CĐCS Hội văn học nghệ thuật, Ban Bảo vệ CSSKCB tỉnh. Số ủy viên UBKT CĐCS có trình độ Thạc sỹ là 30/148 chiếm 20%, Đại học là 114/148 chiếm 76%, Cao đẳng, trung cấp là 6/148 chiếm 4%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là 31/148 chiếm 20%, trung cấp là 49/148 chiếm 31%, sơ cấp là 49/148 chiếm 31%.

Năm 2021, trước nhiều khó khăn và thách thức khi đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất và không ngừng đổi mới, sáng tạo của các đồng chí Thường trưc, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động công đoàn nói chung và chương trình hoạt động UBKT nói riêng, UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên thay đổi phương thức triển khai các hoạt động trọng tâm, bám sát cơ sở, xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo từng thời điểm, từng đơn vị tùy vào đặc điểm tình hình và diễn biến của dịch covid - 19; tranh thủ thời điểm mà dịch bệnh ổn định để tổ chức phối kết hợp giữa kiểm tra trực tiệp tại cơ sở và chuyển hồ sơ về Công đoàn Viên chức tỉnh để kiểm tra.

Kết quả một số hoạt động nổi bật như sau:

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021, UBKT CĐVC tỉnh đã tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng chương trình công tác hoạt động của UBKT và kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn. Năm 2021, CĐVC tỉnh tiến hành kiểm tra đồng cấp về tài chính công đoàn năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ sinh hoạt công đoàn, việc xây dựng và thực hiện các qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn tại 15 CĐCS, các CĐCS tổ chức 52 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn và tài chính công đoàn (Điều lệ: 5, Tài chính đồng cấp: 47).

Đối với CĐVC tỉnh do đặc thù không có chính quyền đồng cấp nên trước đây UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh chưa thực hiện được các cuộc giám sát theo Quyết định số 217, Quyết định số 218; năm 2021, UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát chuyên đề về Quy chế dân chủ tại 05 CĐCS; nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở: Việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Hội nghị cán bộ công chức hàng năm (Việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCC; việc tiến hành tổ chức Hội nghị CBCC; Người chủ trì; Thành phần triệu tập Hội nghị; Thời gian tổ chức Hội nghị); Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (Quyết định thành lập, số thành viên, Chương trình công tác của Ban TTND); Chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ CCVCLĐ, đẩy mnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị; Vai trò trách nhiệm và sự phối hợp của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị về triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở... qua đó, các thành viên đoàn đã trao đổi, tư vấn những nội dung, giải pháp nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giúp các CĐCS tham mưu phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức tốt hơn Quy chế dân chủ hàng năm.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT CĐCS, UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, quy trình tổ chức Hội nghị CB, CCVCLĐ và Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho 150 cán bộ CĐCS trực thuộc, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, Trưởng ban Thanh tra nhân dân của các cơ quan, đơn vị. Biên soạn tài liệu, cung cấp các văn bản hoạt động của UBKT chuyển đến các CĐCS làm tài liệu hoạt động.

Về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Nội dung kiểm tra, giám sát Điều lệ Công doàn Việt Nam tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của công đoàn cấp trên; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của BCH công đoàn, tổ công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, hồ sơ quản lý đoàn viên. Việc tổ chức, thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, công tác tuyên truyền về chế độ chính sách đối với người lao động, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của LĐLĐ tỉnh, CĐVC Việt Nam, CĐVC tỉnh tới cán bộ đoàn viên CC,VC, LĐ; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy chế hoạt động của BCH, Ban Thường vụ, UBKT CĐCS; Quy chế phối hợp giữa BCH với chính quyền đồng cấp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị... Kết quả các cuộc kiểm tra cho thấy, nhìn chung các CĐCS đã chấp hành nghiêm túc quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác thu chi tài chính công đoàn; Ban Chấp hành công đoàn đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên vào điều kiện thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị, chế độ sinh hoạt cơ bản được thực hiện theo đúng quy định, nội dung sinh hoạt ngày càng được đổi mới. Các CĐCS tạo điều kiện để đoàn viên được hưởng các phúc lợi từ các Chương trình hợp tác do LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh ký kết.

Tuy nhiên, trong thực hiện Điều lệ CĐVC còn một số ít CĐCS chưa xây dựng quy chế làm việc giữa Công đoàn và chính quyền, chưa có quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Tại một số CĐCS công tác lưu trữ hồ sơ, giấy tờ còn chưa khoa học, dẫn đến thất lạc các văn bản đã được CĐCS ban hành; một số CĐCS còn thiếu chương trình công tác năm, thiếu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên trong BCH; nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành tại một số CĐCS còn có những nội dung mang tính chất chuyên môn; Việc quản lý danh sách đoàn viên, triển khai cập nhật quản lý đoàn viên còn nhiều hạn chế do phần mềm của Tổng Liên đoàn vẫn chưa hoàn chỉnh, có thời gian bị lỗi khiến việc đăng nhập và cập nhật của CĐCS còn gặp nhiều khó khăn; ghi chép sổ nghị quyết của một số CĐCS chưa đầy đủ; chất lượng các buổi sinh hoạt chưa cao; Một số CĐCS triển khai các văn bản, chủ trương của Công đoàn cấp trên còn chậm. Việc tổ chức các hoạt động công đoàn còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; Tỷ lệ CĐCS tiến hành kiểm tra đồng cấp về tài chính theo quy định của Chỉ thị 06/CT-ĐCT, ngày 02/3/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đạt 81%.   

Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn: kiểm tra chứng từ, sổ sách về thu, chi và quản lý ngân sách công đoàn. Kết quả kiểm tra: Nhìn chung các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã chấp hành nghiêm túc chế độ quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thực hiện việc thu, chi, thanh quyết toán và công khai tài chính cơ bản đảm bảo theo đúng quy định.

Tuy nhiên một số CĐCS Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn chưa sát với quy định của Tổng LĐLĐ VN và LĐLĐ tỉnh; một số khoản mục chưa chi tiết, rõ ràng; một số đơn vị sổ thu - chi ngân sách công đoàn S82 chưa đúng theo mẫu quy định; chứng từ chi tài chính công đoàn chưa đầy đủ.

Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn th­ư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, CCVCLĐ: Năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB, CCVCLĐ; phối hợp với CĐCS Cục Quản lý thị trường đề nghị Tổng Cục QLTT, Sở Nội vụ và UBND tỉnh xem xét giải quyết sắp xếp bố trí công việc và các chế độ liên quan đến người lao động cho 03 đoàn viên, đến thời điểm hiện tại 03 đoàn viên đã được xét công nhận là viên chức và trở lại đi làm bình thường.

Năm 2021, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra CĐVC tỉnh và UBKT CĐCS đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, giám sát từng bước đổi mới về nội dung, phương pháp; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên. Cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, thực tế cho thấy hoạt động của UBKT Công đoàn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra CĐCS đều kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động kiểm tra. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát  của BCH CĐCS cơ sở vẫn còn hạn chế.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động kiểm tra trong nhưng năm tiếp theo UBKT các CĐCS cũng như UBKT CĐVC tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và UBKT công đoàn. Chủ động kiểm tra việc thực hiện các quy định về Điều lệ công đoàn; quản lý, sử dụng tài chính; kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách, nội dung thu, chi, phân phối và sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn. Bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra phải thực sự khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, để kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT, cần chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, rà soát và kiện toàn UBKT.

 

Minh Tuyến


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 117
Hôm qua : 533
Tổng số : 7.290.941