CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025! Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng..."

5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/ TW về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM". Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập ...

5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/ TW về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM". Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể đã đem lại những kết quả thiết thực trong đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là trong đội ngũ cán bộ công đoàn đã nâng cao về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, giao tiếp ứng xử...

Tuy nhiên, từ kết quả thực tế cho thấy, mặc dù việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM cũng như thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường văn hóa công sở đã được triển khai trong nhiều năm qua theo các văn bản của TW, của tỉnh, của tổ chức công đoàn; song vẫn chưa trở thành ý thức tự giác của một bộ phận cán bộ, CC,VC; vì vậy trong cách nghĩ, cách làm còn trông chờ, ỷ nại, thiếu sự chủ động, năng động, sáng tạo và đổi mới; cách làm việc quan liêu, hành chính hoá, không thạo việc, không khoa học. Tại công văn số 317 của Tỉnh ủy NB về nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ CB, CC, VC đã nêu: vẫn còn một bộ phận CB, CC, VC có biểu hiện thiếu gương mẫu, không nghiêm túc trong thực thi công vụ. Một số CB, CC, VC còn vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, hách dịch, sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả, thái độ làm việc hời hợt, thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, ứng xử thiếu văn hóa... dẫn đến sự trì trệ trong giải quyết công việc, chất lượng trong tham mưu ban hành văn bản; trong giải quyết công việc còn gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến liên hệ công tác, làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào bộ máy quản lý của nhà nước.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 05, thực hiện "Nếp sống văn hóa công sở", từ những kinh nghiệm và những biện pháp đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trong các cấp công đoàn những năm qua. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện "Nếp sống văn hóa công sở" đạt kết quả thiết thực trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, CC,VC, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp công đoàn, cần có sự vào cuộc đồng bộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành và những giải pháp liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, CC, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trong các cấp công đoàn như sau:

-  Giải pháp trong công tác chỉ đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát các văn bản của Tỉnh, Tổng LĐLĐ VN để ban hành các hướng dẫn thực hiện CT 05, xây dựng “Nếp sống văn hóa công sở” một cách cụ thể, phù hợp với cán bộ công đoàn và 02 nhóm đối tượng là CC, VC và CNLĐ. LĐLĐ cấp huyện, ngành hướng dẫn các CĐCS căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức cho ĐV, CNVCLĐ tiếp thu những nội dung cơ bản và đăng ký thực hiện; đề xuất với cấp ủy, chuyên môn xây dựng tiêu chí cụ thể, đưa việc thực hiện của cán bộ, CCVC vào quy chế thi đua, là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm.

Chỉ đạo các cấp CĐ lựa chọn đăng ký mô hình thực hiện tại cơ quan, đơn vị và cấp huyện, cấp tỉnh.

- Giải pháp trong thực hiện làm theo: Tiếp tục bồi dưỡng về kiến thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn phải thực sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động, trong giao tiếp ứng xử, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức CĐ.

Nâng cao trách nhiệm của CBCĐ chuyên trách phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tại HN giao ban tháng. Thực hiện nghiêm QCDC tại các cơ quan CĐ

Tiếp tục thực hành tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, trong hoạt động; hạn chế những hoạt động trên quy mô cấp tỉnh và cấp huyện mang tính hình thức, tập trung tổ chức các hoạt động tại cơ sở, nhất là tại các doanh nghiệp để NLĐ có điều kiện được tiếp cận các hoạt động công đoàn. Duy trì nghiêm việc chấp hành giờ giấc làm việc, hội nghị, tiến độ thực hiện các công việc, các báo cáo đảm bảo đúng thời gian quy định.  

Tiếp tục thực hiện khoán chi, phân cấp tài chính triệt để cho các đơn vị cấp huyện, ngành để thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, văn phòng phẩm, điện nước trong các cơ quan công đoàn. Nâng cao chất lượng sử dụng trang Website công đoàn NB để tiếp tục thực hiện chuyển tải các văn bản trong hệ thống công đoàn, cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn hoạt động trong các cấp công đoàn.

Nâng cao tính gương mẫu, nhất quán trong lời nói, việc làm, thực hành dân chủ của các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị để tạo niềm tin và lôi cuốn cán bộ làm theo; đưa việc thực hiện CT 05, thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở” trở thành tiêu chí cứng trong đánh giá cán bộ, bình xét, xếp loại thi đua cuối năm.           

- Giải pháp trong kiểm tra, đánh giá, biểu dương khen thưởng

Tiếp tục thực hiện việc đánh giá xếp loại các đơn vị, các ban, cán bộ hằng quý theo chức trách nhiệm vụ và thực hiện CT 05, thực hiện "Nếp sống văn hóa công sở"; tiếp tục thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ, trong đánh giá cán bộ, trong thi đua khen thưởng.

Hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn và ở những điểm, mô hình đã chỉ đạo. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết gắn biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Nhóm giải pháp về xây dựng "Nếp sống văn hóa công sở"

Thực hiện chủ đề năm 2016 theo tinh thần của Chỉ thị 05 gắn với triển khai xây dựng nếp sống văn hóa công sở. LĐLĐ tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể về một môi trường có nếp sống văn hóa. Vì vậy, ở những cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn phải đưa ra những tiêu chí cụ thể để mọi người đăng ký thực hiện về một môi trường có văn hóa.

- XD môi trường có một kỷ cương, dân chủ, đoàn kết.

- XD môi trường có mối quan hệ giao tiếp, phong cách làm việc, ứng xử có văn hóa với đồng chí, đồng nghiệp và những người đến liên hệ công việc.

- XD môi trường văn hóa trong cách ăn mặc thẩm mỹ, đẹp, lịch sự.

- XD môi trường mọi người biết trân trọng, gìn giữ của công, thực hành tiết kiệm.

- XD môi trường mà mỗi người đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ uy tín cho tổ chức, mỗi cá nhân và chính bản thân mình.

Mong rằng trong thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị 05 không chỉ là câu nói quen thuộc của mỗi người mà các nội dung phải được thấm vào trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của mỗi người, trở thành ý thức tự giác của mỗi người trong thực hiện mới có được động lực, ý thức phấn đấu, rèn luyện một cách thực sự, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở, đó chính là biểu hiện sinh động của việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, mong r»ng mçi người h·y làm theo từ những việc nhỏ nhất ®Ó “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”.

 

                                                                                 Lê Mai

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 180
Hôm qua : 395
Tổng số : 6.971.350